පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මියගිය හා තුවාල ලැබු සියලුදෙනාට යුක්තිය ඉටුවිය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයෙන් ප්‍රකාශයක්

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයෙන් මියගිය හා තුවාල ලැබු සියලුදෙනාට යුක්තිය සහ සාධාරණය ඉටුවිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය අවධාරණය කරයි.

Read more

රජයෙන් ඉවත් වන බවට පැතිර යන ප්‍රචාර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය රජයෙන් ඉවත් වන බවට පැතිර යන ප්‍රචාරවල කිසිදු සත්‍යතාවයක් නැතැයි රාජ්‍ය ඇමති දුමින්ද දිසානායක මහතා කියයි.

Read more

රැකියා ලක්ෂයේ පළමු අදියරෙන් පත්විම් ලැබු පිරිසේ පුහුණුවිම් අවසන් වු සැණින් දෙවන අදියරේ පිරිසට පත්විම්

රැකියා ලක්ෂයේ පලමු අදියර යටතේ පත්වීම් ලැබු පිරිස පුහුණුවිම් අවසන් කළ වහාම දෙවන අදියර යටතේ බදවා ගත් පිරිසට පත්විම් දෙන

Read more