අලුත්වැඩියා කල ලංගම බස්රථ 273 ක් නැවත මගී ප්‍රවාහන පද්ධතියට

අබලන්විම හේතුවෙන් ධාවනයෙන් ඉවත් කර තිබු ශ්‍රි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස්රථ 273 ක් අලුත්වැඩියා කර නැවත මගී ප්‍රවාහන පද්ධතියට

Read more