දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසකට රජයෙන් ප්‍රතිපාදන

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් මෙම වසරේ රුපියල් මිලියන 3250 කට අධික මුදලක් වැය කර ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න

Read more