පුනර්ජනනීය බලශක්තිය විදුලිබල පද්ධතියට කඩිනමින් එක් කිරිමේ හැකියාව ජනාධිපතිතුමාගේ විමර්ශනයට

සුළං. සුර්ය තාපය හා ස්වභාවික වායු වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්තිය විදුලිබල පද්ධතියට කඩිනමින් එක් කිරිමේ හැකියාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විමර්ශනය

Read more