බල ශක්ති උත්පාදනයට “ එන්ටර් ප්‍රයිස් ශ්‍රි ලංකා“ යටතේ ණය යෝජනා ක්‍රමයක්

“ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා“ වැඩසටහන යටතේ නිවාස හා වාණිජ මට්ටමේ ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිලි  හා කර්මාන්තශාලා මත සවි කරන සූර්ය බල ශක්ති

Read more