නව සංචාරක පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය

2005 අංක 38 දරණ සංචාරක පනත අහෝසිකර නව සංචාරක පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබෙයි. සංචාරක ඇමතිවරයා ඊට අදාල

Read more