කොළඹ නගරයේ වාහන තදබදයට පිළියම් වශයෙන් පාක් ඇන්ඩ් රයිඩ් සිටි බස් සේවාව ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද ඇරඹේ.

කොළඹ නගරය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල වාහන තදබදයට පිළියමක් ලෙස ආරම්භ කෙරෙන පාක් ඇන්ඩ් රයිඩ් සිටි බස් සේවාව ජනාධිපති ගෝඨාභය

Read more

අලුත්වැඩියා කල ලංගම බස්රථ 273 ක් නැවත මගී ප්‍රවාහන පද්ධතියට

අබලන්විම හේතුවෙන් ධාවනයෙන් ඉවත් කර තිබු ශ්‍රි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස්රථ 273 ක් අලුත්වැඩියා කර නැවත මගී ප්‍රවාහන පද්ධතියට

Read more

හෙට සිට කාර්යාල හා පාසල් වේලාවලදී බස්රථ ධාවනය වෙනසක් සිදුකිරීමට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සුදානම්

සෑම ගමන් වාරයකදීම බස්රථ දෙක බැගින් ධාවනය කිරීමට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තීරණය කරයි. කාර්යාල වේලාවලදී සහ පාසල් වේලාවලදී ජනතාවගේ ආරක්‍ෂාව

Read more