බස්නාහිර උපකාරක පන්ති ලබන 12 වැනිදායින් පසු

බස්නාහිර පළාතේ උපකාරක පන්ති ලබන 12 වැනිදායින් පසු ආරම්භ කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය ලැබේ. එහෙත් පන්තියක උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 100

Read more