ආර්ථිකය සාර්ථකව කළමනාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව රජය සතු බව අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් රාජ්‍ය ඇමතිවරයා කියයි

ආර්ථිකය සාර්ථකව කළමනාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව රජය සතු බව රාජ්‍ය ඇමති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා කියයි. එහිදී අභියෝග රැසක් රජය

Read more

විදෙස් ණය නිසිපරිදි ආපසු ගෙවීම ප්‍රතිපත්තිය බව රජය පවසයි

විවිධ රටවලින් ජාත්‍යන්තර ආයතන වලින් ගත් ණය අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු දිනයට ගෙවා අවසන්කිරිම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ්

Read more