2022 වසර වනවිට ශ්‍රී ලංකාව කහ වලින් ස්වයං පෝෂිත කිරීමේ වැඩපිලිවෙලක්

කුඩා වැවිලි බෝග වගාව සංවර්ධනය සදහා සැලසුම් සහගතව පුඵල් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බව කුඩා වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධන අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය

Read more

ග්‍රාමිය කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්විමට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන් නිලධාරින්ට උපදෙස්

ග්‍රාමිය මට්ටමෙන් නව කර්මාන්තකරුවන් බිහිකිරිමේදි නව තාක්ෂණික සහ ව්‍යවසායකත්ව දැනුම ලබාදෙමින් ඔවුන් දිරි ගැන්විම සිදුකරන්නැයි ආර්ථික පුනර්ජිවන හා දරිද්‍රතාව තුරන්

Read more

සම්ප්‍රාදායිකව රබර් වගා කරන ප්‍රදේශවලින් බැහැර ප්‍රදේශවල රබර් වගාව

සම්ප්‍රාදායිකව රබර් වගා කරන ප්‍රදේශවලින් බැහැර ප්‍රදේශවල රබර් වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම කෙරෙහි වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අවධානය යොමුවෙයි. ඒ අනුව

Read more

පාර්ලිමේන්තු අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ දෙවැනි දිනය අද

පාර්ලිමේන්තු අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ දෙවැනි දිනය අදයි. බුද්ධ ශාසන ආගමික සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පලාත්

Read more