නව අගමැති ගැන සුබ්‍රමනියම් සතුට පළ කරයි

ඉන්දීය බී.ජේ.පී පක්ෂයේ රාජ්‍ය සභා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුබුමනියම් ස්වාමි මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය හා නව අගමැතිවරයා පිළිබඳව ඉන්දීය

Read more