ඇෆ්ගනිස්ථානයේ හෙල්මන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ ආරක්ෂක හමුදා හා කැරලිකරුවන් අතර ගැටුම් වලට සාමාන්‍ය වැසියන් මැදිවී ඇත්දැයි සැකයක්

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ හෙල්මන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ ආරක්ෂක හමුදා හා තලෙයිබාන් කැරලිකරුවන් අතර පවතින ගැටුම් වලට සාමාන්‍ය වැසියන් මැදිවී ඇත්ද යන්න පිලිබදව සැක පලවෙමින්

Read more