මේ වසරේ අපනයන ආදායම් ඉලක්කය කෝටි 1720 ක් – අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න

2017 වර්ෂයේ දී මෙතෙක් ලැබු වැඩිම අපනයන  ආදායම වු ඩොලර් කෝටි 1515 ක ආදායම මේ වසරේ දී ඩොලර් කෝටි 1720

Read more