ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍ය ජායිශංඛර් මහතා මෙරට ව්‍යාපාරික හා කර්මාන්ත හිමියන් මුණගැසෙයි

ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍ය ජායිශංඛර් මහතා මෙරට ව්‍යාපාරික හා කර්මාන්ත හිමියන් මුණගැසෙයි. එහිදි දෙරට අතර ශක්තිමත් ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයක් වර්ධනය කරගැනිම ඇතුලු

Read more

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ ව්‍යාපෘති රැසක් අසාර්ථක බව කෝප් කමිටුවේදී හෙලි වෙයි

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය ආරම්භ කර තිබු ඊ-විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යාපෘතිය සදහා රුපියල් මිලියන 278 කට

Read more