වනය විනාශ කරන්නන්ට ඉදිරියේදී දැඩි දඩුවම්

වනය විනාශ කරන්නන්ට එරෙහිව දැඩි දඩුවම් පැමිණවීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස්කර ඇතැයි ඇමති සරත් වීරසේකර මහතා කියයි. එවැනි පුද්ගලයන් නීතියේ රැහැනට හසුකර

Read more