බන්ධනාගාර ගැටුම් පාලනයට විශේෂ ඒකකයක්

බන්ධනාගාර තුල සිදු වන කැරලි මර්දනයට සහ ගැටුම් පාලනයට විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කරන බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙනිය මහතා

Read more