ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විරැකියාව සියයට 6 දක්වා පහලට

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ රැකියා අවස්ථා සංඛ්‍යාව මාර්තු මාසයේදී නව ලක්ෂ දහසය දහසකින් වර්ධනය වූ බව එරට කම්කරු අමාත්‍යාංශය පවසයි. එය

Read more