ජනාධිපති ධුරයේ බලතල පවරා ගන්නැයි ඇමරිකානු උප ජනාධිපති මයික් පෙන්ස් මහතාට බලපෑම්

ජනාධිපති ධුරයේ බලතල පවරා ගන්නැයි ඇමරිකානු උප ජනාධිපති මයික් පෙන්ස් මහතාට එල්ල වන බලපෑම් ඉහළ යයි. ඇමරිකානු පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක නැන්සි

Read more