වලව කෙසෙල් ඉහල මිලට

අලුත් අවුරුදු සමය ළං වෙද්දිී වලව කලාපයේ කෙසෙල් මිල ඉහල යමින් පවතින බව අප වාර්තාකරු කියයි. වලව කෙසෙල් වෙලෙදපොලට පිට

Read more