අධීක වර්ෂාව හේතුවෙන් වැව් රැසක ජල මට්ටම ඉහළට.

පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහ වැව් සහ කුඩා වැව් විශාල සංඛ්‍යාවක් වාන් දමමින් තිබේ.දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර් එම් වන්නිනායක

Read more