වසරක් ඇතුළත නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කර ගන්නා බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා සහතික වෙයි

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝ්ධනය පිළිබඳ විවාදයේ පිළිතුරු කථාව කරමින් අලි සබ්‍රි අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ විධායකය ශක්තිමත් කිරීිමෙන් රට ශක්තිමත්

Read more