ගෝලීය ජෛව පරිසර පාලනය පොදුවේ ඉදිරියට මෙහෙයවීමට චීනය කැමැත්තෙන්

විවිධ රටවල් හා ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමග අත්වැල් බැඳගනිමින් ගෝලීය ජෛව පරිසර පාලනය පොදුවේ ඉදිරියට මෙහෙයවීමට චීනය කැමැත්තෙන් සිටින බව චීන … දිගටම ගෝලීය ජෛව පරිසර පාලනය පොදුවේ ඉදිරියට මෙහෙයවීමට චීනය කැමැත්තෙන් කියවන්න