හූනන් විශේෂ දෙකකට මෙරටින් නම්

නව හූනන් වර්ග විශේෂ දෙකක් මෙරටින් සොයා ගැනේ. එම සතුන් මෙරට පරිසරවේදින් දෙදෙනෙකුගේ නමින් නාමකරණය කර ඇත. එම පරිසර ක්‍රියාකාරින්ට … දිගටම හූනන් විශේෂ දෙකකට මෙරටින් නම් කියවන්න