මුහුදු ජලයට කවර දෑ එකතු වුවත් පිරිසිදු ලුනු නිෂ්පාදනයට එය බාධාවක් නොවේ

ගිනිගත් එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නැවෙන් මුහුදු ජලයට විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වුවත් මෙරට ලුනු නිෂ්පාදනයට එය කිසිම බලපෑමක් නොවන බව හම්බන්තොට … දිගටම මුහුදු ජලයට කවර දෑ එකතු වුවත් පිරිසිදු ලුනු නිෂ්පාදනයට එය බාධාවක් නොවේ කියවන්න