ගිනිගත් නෞකාවෙන් සිදුවු හානිය තක්සේරු කිරීමේ මුලික කටයුතු අද ඇරඹේ

ගිනිගත් නෞකාවෙන් පරිසරයට සිදුවු හානිය තක්සේරු කිරීමේ මුලික කටයුතුවලට අදාල සාකච්ඡා අද ආරම්භ කරන බව ඇමති අලි සබ්රි මහතා පවසයි. … දිගටම ගිනිගත් නෞකාවෙන් සිදුවු හානිය තක්සේරු කිරීමේ මුලික කටයුතු අද ඇරඹේ කියවන්න