ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සදහා ක්‍රමවේද සොයා බැලේ

පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කිරිම වෙනුවෙන් පරිසර අමාත්‍යංශය නිෂ්පාදන කිහිපයක්ම ඉකුත් කාලයේ තහනම් කළේය. එලෙසම තවත් ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන … දිගටම ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සදහා ක්‍රමවේද සොයා බැලේ කියවන්න